Nike GK SPYNE PRO

44% LATEX 34% NYLON 12% POLYESTER 10% POLYURETHANE